ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

តើចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសប្រវែងខ្សែកាប HDMI ដែរឬទេ?

2021-03-05

គឺវា ចាំបាច់ដើម្បីជ្រើសរើសរន្ធ HDMICអាចLength?

មិនមានដែនកំណត់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ HDMIទេCអាចអិលength ។ អង្គការ HDMIខ្លួនវាបង្ហាញថាសញ្ញា HDMIអាចបញ្ជូនបានជាង ៣០០ ហ្វីត។

 

វាពិតជាស្តាប់ទៅដូចជាគ្មានអ្វីទេ ជ្រើសរើសសិទ្ធិ HDMICអាចអិលengthប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាចាំបាច់ណាស់ជ្រើសរើសeនេះត្រឹមត្រូវប្រវែងលួសខណៈពេលដែលយើងចង់បាន The HDMIcអាចtransmits digital data with any best quality or no signal.

However, with some other cអាចtypes (like the coaxcអាច), most HDMIcអាចs are using coaxcអាចtechnology. On the one hand, it allows an affordអាចhigh-speed digital data connection, but on the other hand, it limits the maximumHDMI cអាចlength.

However, in fact, most wires provide a standard twisted-pair copper structure. Due to its signal attenuation, the usអាចlength is limited. The length of 35 feet is more or less depending on the construction quality of the wire and its Conductive material.

អ្នក រក្សា២ ពិន្ទុក្នុងចិត្ត:

1. ទីeយូរជាងនេះ HDMICអាចis usually more susceptible to interference from Home Appliances.

2. ធីeយូរជាងនេះ HDMIអាចមានតម្លៃថ្លៃជាងវាត្រូវការរបាំងការពារសមាសធាតុល្អជាង។

Tip: When ជ្រើសរើសing your HDMIcអាច, make sure it has the ideal length for your requirements, ie as short as possible and វាត្រូវបានស្នើមិនលើសពី ៣៥ ហ្វីត។

បន្ទាប់មក, you can save money and get a good performance while you ជ្រើសរើសe the right HDMICអាចLength.